Câu hỏi: Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực thường có những nét tương đồng về

Câu hỏi: Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực thường có những nét tương đồng về
A. Thành phần chủng tộc
B. Mục tiêu và lợi ích phát triển
C. Lịch sử dựng nước, giữ nước
D. Trình độ văn hóa, giáo dục

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục II.1, SGK/11 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh