Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng nào sau đây là cảng biển?

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, cho biết cảng nào sau đây là cảng biển?
A. Cảng Nam Định.
B. Cảng Ninh Bình.
C. Cảng Cần Thơ.
D. Cảng Kiên Lương.

Gợi ý câu trả lời

D Sử dụng Allat Địa lí Việt Nam trang 23.

Author: Cô Minh Anh