Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết tài nguyên du lịch nào sau đây là di sản văn hóa thế giới?

Câu hỏi: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, cho biết tài nguyên du lịch nào sau đây là di sản văn hóa thế giới?
A. Vịnh Hạ Long.
B. Bà Chúa Xứ.
C. Bến Ninh Kiều.
D. Cố Đô Huế.

Gợi ý câu trả lời

D Sử dụng Allat Địa lí Việt Nam trang 25.

Author: Cô Minh Anh