Câu hỏi: Cây lúa gạo thích hợp với điều kiện sinh thai nào sau đây ?

Câu hỏi: Cây lúa gạo thích hợp với điều kiện sinh thai nào sau đây ?
A. Khí hậu ẩm, khô ,đất màu mỡ.
B. Khí hậu nóng, đất ẩm.
C. Khí hậu khô, đất thoát nước.
D. Khí hậu nóng, ẩm, chân ruộng ngập nước , đất phù sa.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Mục I, SGK/108 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh