Câu hỏi: Cho 22,4g Fe tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ loãng. Nồng độ % của dung dịch axít đã phản ứng là:

Câu hỏi: Cho 22,4g Fe tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ loãng. Nồng độ % của dung dịch axít đã phản ứng là:
A. 32%
B. 54%
C. 19,6%
D. 18,5%

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Số mol Fe = 22,4 : 56 = 0,4 mol

Author: Cô Minh Anh