Câu hỏi: Cho 4,6 g một kim loại M (hoá trị I) phản ứng với khí clo tạo thành 11,7g muối. M là kim loại nào sau đây:

Câu hỏi: Cho 4,6 g một kim loại M (hoá trị I) phản ứng với khí clo tạo thành 11,7g muối. M là kim loại nào sau đây:
A. Li
B. K
C. Na
D. Ag

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
2M + Cl$_{2}$ → 2MCl
Bảo toàn khối lượng có :
m$_{clo}$ = 11,7 – 4,6 = 7,1 gam → n$_{clo}$ = 7,1 :71 = 0,1 mol
Theo PTHH có n$_{M}$ = 2.n$_{clo}$ = 0,2 mol → M$_{M}$ = 4,6 : 0,2 = 23 (g/mol).
Vậy kim loại cần tìm là Na.

Author: Cô Minh Anh