Câu hỏi: Cho bảng số liệu: Dân số Trung Quốc năm 2014 (Đơn vị: triệu người) Nhận xét nào sau đây là đúng?

Câu hỏi: Cho bảng số liệu:
Dân số Trung Quốc năm 2014
(Đơn vị: triệu người)
Nhận xét nào sau đây là đúng?
A. Tỉ lệ dân thành thị là 45,2%.
B. Tỉ lệ dân số nam là 48,2%.
C. Tỉ số giới tính là 105,1%.
D. Cơ cấu dân số cân bằng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Qua bảng số liệu, rút ra nhận xét:
– Tỉ lệ dân thành thị 54,8%; dân nông thôn 45,2%.
– Tỉ số giới tính 105,1% -> Cơ cấu dân số mất cân bằng (nam nhiều hơn nữ).

Author: Cô Minh Anh