Câu hỏi: Cho biểu đồ

Câu hỏi: Cho biểu đồ
Biểu đồ thể hiện tình hình phát triển ngành du lịch nước ta giai đoạn 2000 – 2014.
Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về tình hình phát triển du lịch của nước ta giai đoạn 2000-2014?
A. Khách trong nước tăng nhanh hơn khách quốc tế.
B. Khách trong nước tăng chậm hơn khách quốc tế.
C. Doanh thu tăng chậm hơn khách trong nước và quốc tế.
D. Khách trong nước tăng nhanh hơn doanh thu.

Gợi ý câu trả lời

62 A Biểu đồ thể hiện tình hình phát triển ngành du lịch nước ta giai đoạn 2000 – 2014. Khách trong nước tăng nhanh hơn khách quốc tế.

Author: Cô Minh Anh