Câu hỏi: Cho biểu đồ về than sạch, dầu thô và điện của nước ta từ năm 2010 – 2018: (Nguồn: Niên giám thông kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)

Câu hỏi: Cho biểu đồ về than sạch, dầu thô và điện của nước ta từ năm 2010 – 2018:

(Nguồn: Niên giám thông kê Việt Nam 2019, NXB Thống kê, 2020)
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào?
A. Tốc độ tăng than sạch, dầu thô và điện của nước ta từ năm 2010 – 2018.
B. Sự chuyển dịch cơ cấu than sạch, dầu thô, điện của nước ta qua các năm.
C. Sản lượng than sạch, dầu thô và điện của nước ta từ năm 2010 – 2018.
D. Cơ cấu than sạch, dầu thô và điện của nước ta từ năm 2010 – 2018.

Gợi ý câu trả lời

C Biểu đồ thể hiện sản lượng than sạch, dầu thô và điện của nước ta từ năm 2010 – 2018.

Author: Cô Minh Anh