Câu hỏi: Cho vào dung dịch HCl một cây đinh sắt , sau một thời gian thu được 11,2 lít khí hiđro (đktc). Khối lượng sắt đã phản ứng là:

Câu hỏi: Cho vào dung dịch HCl một cây đinh sắt , sau một thời gian thu được 11,2 lít khí hiđro (đktc). Khối lượng sắt đã phản ứng là:
A. 28 gam
B. 12,5 gam
C. 8 gam
D. 36 gam

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
n$_{khí}$ = 11,2 : 22,4 = 0,5 mol
→ m$_{Fe}$ = 0,5.56 = 28 gam.

Author: Cô Minh Anh