Câu hỏi: Cơ cấu thành phần kinh tế đng diễn ra theo hướng.

Câu hỏi: Cơ cấu thành phần kinh tế đng diễn ra theo hướng.
A. Tăng cường vai trò kinh tế Nhà nước, hạn chế sự phát triển kinh tế ngoài Nhà nước.
B. Phát huy nhiều hình thức sở hữu, nhiều hình thức kinh doanh.
C. Hạn chế sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế.
D. Tập trung cho khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, coi nhẹ khu vực kinh tế trong nước.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục II, SGK/102 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh