Câu hỏi: Cơ sở của phát triển bền vững không phải là

Câu hỏi: Cơ sở của phát triển bền vững không phải là
A. Giảm đến mức thấp của sự cạn kiệt tài nguyên môi trường.
B. Sử dụng tối đa, khai thác nhiều tài nguyên không thể tái tạo được.
C. Bảo tồn tính đa dạng sinh học, quản lí tốt phương thức và mức độ sử dụng.
D. Bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên, phục hồi lại các môi trường đã bị suy thoái.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/161, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh