Câu hỏi: Cơ sở thức ăn cho chăn nuôi đã có những tiến bộ vượt bậc là nhờ vao

Câu hỏi: Cơ sở thức ăn cho chăn nuôi đã có những tiến bộ vượt bậc là nhờ vao
A. Lực lượng lao động dồi dào.
B. Thành tựu khoa học kĩ thuật.
C. Sự thuận lợi của điều kiện tự nhiên.
D. Kinh nghiệm sản xuất của con người.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục I, SGK/113 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh