Câu hỏi: Cộng đồng Kinh tế châu Âu được viết tắt theo tên tiếng anh là?

Câu hỏi: Cộng đồng Kinh tế châu Âu được viết tắt theo tên tiếng anh là?
A. EC.
B. EEC.
C. EU.
D. WB

Gợi ý câu trả lời

Năm 1957: cộng đồng kinh tế châu Âu, tên viết tắt là EEC.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh