Câu hỏi: Đặc điểm giống nhau dễ nhận thấy trong ngành vận tải đường ống giữa các nước phát triển và đang phát triển?

Câu hỏi: Đặc điểm giống nhau dễ nhận thấy trong ngành vận tải đường ống giữa các nước phát triển và đang phát triển?
A. Đây là ngành có tốc độ phát triển nhanh nhất.
B. Thường gắn liền với cảng biển.
C. Đây là ngành có vai trò quan trọng nhất.
D. Tất cả đều được xây dựng ở nửa sau thế kỷ 20.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Đặc điểm giống nhau dễ nhận thấy trong ngành vận tải đường ống giữa các nước phát triển và đang phát triển là thường gắn liền với các cảng biển để hướng đến việc xuất khẩu.

Author: Cô Minh Anh