Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây đúng khi nói về EU?

Câu hỏi: Đặc điểm nào sau đây đúng khi nói về EU?
A. Là liên kết khu vực có nhiều quốc gia nhất trên thế giới.
B. Là liên kết khu vực chi phối toàn bọ nền kinh tế thế giới.
C. Là lãnh thổ có sự phát triển đồng đều giữa các vùng.
D. Là tổ chức thương mại không phụ thuộc vào bên ngoài.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Liên minh châu Âu là liên kết khu vực có nhiều quốc gia nhất trên thế giới (27 thành viên), APEC (21 thành viên), Đông Nam Á (10 thành viên),…

Author: Cô Minh Anh