Câu hỏi: Đặc điểm nổi bật về xã hội của khu vực Trung Á là?

Câu hỏi: Đặc điểm nổi bật về xã hội của khu vực Trung Á là?
A. Đa dân tộc, thưa dân và tỉ lệ dân theo đạo Hồi cao.
B. Trình độ dân trí thấp, bùng nổ dân số và nghèo đói.
C. Nhiều hủ tục lạc hậu, đô thị hóa tự phát và đói nghèo.
D. Đói nghèo, di dân tự phát.

Gợi ý câu trả lời

Đặc điểm xã hội nổi bật của khu vực Trung Á là: đa sắc tộc, mật độ dân số thấp, đa số dân cư theo đạo Hồi (trừ Mông Cổ).
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh