Câu hỏi: Dân số thế giới tăng hay giảm là do

Câu hỏi: Dân số thế giới tăng hay giảm là do
A. Sinh đẻ và tử vong.
B. Số trẻ tử vong hằng năm.
C. Số người nhập cư .
D. Số người xuất cư.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Dân số thế giới tăng hay giảm là do sinh đẻ và tử vong.

Author: Cô Minh Anh