Câu hỏi: Đâu là biểu hiện của khí hậu ảnh hưởng đến sự hình thành đất?

Câu hỏi: Đâu là biểu hiện của khí hậu ảnh hưởng đến sự hình thành đất?
A. Thực vật cung cấp chất hữu cơ cho đất.
B. Feralit là quá trình hình thành đất đặc trưng ở vùng khí hậu nhiệt đới.
C.Vi sinh vật phân giải xác sinh vật và tổng hợp thành mùn.
D. Ở vùng núi, đất đai dễ bị xói mòn, rửa trôi.

Gợi ý câu trả lời

Khí hậu ảnh hưởng đến sự hình thành đất thông qua yếu tố nhiệt và ẩm.
⇒ Vùng có điều kiện nhiệt ẩm dồi dào → quá trình phá hủy đá diễn ra mạnh mẽ, tạo ra nhiểu sản phẩm phong hóa; mặt khác mưa lớn nên quá trình xói mòn mạnh mẽ, độ ẩm cao thúc đẩy quá trình phân hủy xác vi sinh diễn ra nhanh.
Vùng khí hậu nhiệt đới có nhiệt ẩm dồi dào → feralit là quá trình hình thành đất đặc trưng của vùng tạo nên đất feralit đỏ vàng, giàu chất dinh dưỡng.
⇒ B đúng.
– Đáp án A, C là nhân tố sinh vật → loại; đáp án D là nhân tố địa hình → loại
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh