Câu hỏi: Đâu là biểu hiện về sự tác động của sinh quyển tới thủy quyển?

Câu hỏi: Đâu là biểu hiện về sự tác động của sinh quyển tới thủy quyển?
A. Diện tích rừng giảm làm mất nơi cư trú của nhiều loài động vật.
B. Vùng ôn đới, vào mùa xuân băng tuyết tan cung cấp nước cho sông ngòi.
C. Lá cây phân hủy cung cấp chất hữu cơ cho đất trồng.
D. Rừng cây có vai trò giữ nguồn nước ngầm, hạn chế tình trạng khô hạn.

Gợi ý câu trả lời

Sinh quyển gồm toàn bộ động thực vật; thủy quyển gồm sông ngòi, ao hồ, biển, nước ngầm…
– Rừng cây có vai trò giữ nguồn nước ngầm, hạn chế tình trạng khô hạn.
⇒ Rừng cây (sinh quyển) có tác động bảo vệ nguồn nước ngầm (thủy quyển)
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh