Câu hỏi: Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu của các nước đang phát triển nhằm: – Các nước đang phát triển chủ yếu là các nước đông dân nên phát triển nông nghiệp nhằm giải quyết vấn đề đảm bảo an ninh lương thực quốc gia cho dân cư. – Sản xuât nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng, là thế mạnh truyền thống của các nước đang phát triển, phát triển nông nghiệp sẽ tạo cơ sở và nguồn vốn ban đầu để thúc đẩy các nước tiến lên quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. – Ở các nước đang phát triển, hoạt động nông nghiệp liên quan đến việc làm, thu nhập và đời sống của đa số dân cư, gắn liền với phần lớn lãnh thổ quốc gia, vì thế phát triển nông nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định kinh tế, chính trị và xã hội của đất nước. Đáp án cần chọn là: C

Câu hỏi: Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu của các nước đang phát triển nhằm:
– Các nước đang phát triển chủ yếu là các nước đông dân nên phát triển nông nghiệp nhằm giải quyết vấn đề đảm bảo an ninh lương thực quốc gia cho dân cư.
– Sản xuât nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng, là thế mạnh truyền thống của các nước đang phát triển, phát triển nông nghiệp sẽ tạo cơ sở và nguồn vốn ban đầu để thúc đẩy các nước tiến lên quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
– Ở các nước đang phát triển, hoạt động nông nghiệp liên quan đến việc làm, thu nhập và đời sống của đa số dân cư, gắn liền với phần lớn lãnh thổ quốc gia, vì thế phát triển nông nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định kinh tế, chính trị và xã hội của đất nước.
Đáp án cần chọn là: C
A. Nguồn vốn, thị trường trong và ngoài nước
B. Chính sách, chiến lược phát triển kinh tế
C. Vị trí địa lí, các điều kiện tự nhiên
D. Dân cư và chất lượng nguồn lao động

Gợi ý câu trả lời

– Nguồn lực là tổng thể vị trí địa lí, các nguồn tài nguyên thiên nhiên, hệ thống tài sản quốc gia, nguồn nhân lực, đường lối chính sách, vốn và thị trường,… ở cả trong nước và ngoài nước có thể được khai thác nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế của một lãnh thổ nhất định.
– Nguồn lực có vai trò quyết định đến sự phát triển nền kinh tế nước ta là nguồn lực kinh tế – xã hội, đặc biệt là nguồn lực về chính sách và chiến lược phát triển kinh tế. Trước thời kì đổi mới năm 1986 Nước ta rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng, nền kinh tế kém phát triển, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn,… nhưng sau đường lối đổi mới năm 1986 Nước ta đã thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế – xã hội kéo dài, lạm phát được đẩy lùi và kiềm chế ở mức một con số, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, cơ cấu kinh tế theo ngành – vùng có sự chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện,…
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh