Câu hỏi: Để khắc phục tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp cần phải

Câu hỏi: Để khắc phục tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp cần phải
A. Thay thế các cây ngắn ngày bằng các cây dài ngày.
B. Xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lí, đa dạng hóa sản xuất.
C. Tập trung vào những cây trồng có khả năng chịu hạn tốt.
D. Tập trung vào một số cây trồng, vật nuôi.

Gợi ý câu trả lời

Để khắc phục tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp cần phải xây dựng cơ cấu nông nghiệp hợp lí, đa dạng hóa sản xuất.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh