Câu hỏi: Để trồng bông và cây công nghiệp ở khu vực Trung Á cần giải quyết vấn đề nào dưới đây?

Câu hỏi: Để trồng bông và cây công nghiệp ở khu vực Trung Á cần giải quyết vấn đề nào dưới đây?
A. Nước tưới.
B. Thị trường.
C. Lao động.
D. Giống.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/30, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh