Câu hỏi: Diện tích rừng bị suy giảm do khai thác quá mức hiện nay ở các quốc gia nào dưới đây?

Câu hỏi: Diện tích rừng bị suy giảm do khai thác quá mức hiện nay ở các quốc gia nào dưới đây?
A. Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia.
B. Liên Bang Nga, Hoa Kỳ, Braxin.
C. Braxin, Công Gô, Indonesia.
D. Hoa Kỳ, Braxin, Ấn Độ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Diện tích rừng bị suy giảm do khai thác quá mức hiện nay ở các nước Liên Bang Nga, Hoa Kỳ và Braxin.

Author: Cô Minh Anh