Câu hỏi: Do bề mặt Trái Đất cong nên khi thể hiện lên mặt phẳng, các khu vực khác nhau trên bản đồ

Câu hỏi: Do bề mặt Trái Đất cong nên khi thể hiện lên mặt phẳng, các khu vực khác nhau trên bản đồ
A. không thể hoàn toàn chính xác như nhau.
B. các địa điểm chính xác như nhau.
C. các khu vực có độ chính xác gần như nhau.
D. chỉ có khu vực được chiếu mới có độ chính xác.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Do bề mặt Trái Đất cong nên khi thể hiện lên mặt phẳng, các khu vực khác nhau trên bản đồ không thể hoàn toàn chính xác như nhau.

Author: Cô Minh Anh