Câu hỏi: Đô thị hoá được xem là quá trình tiến bộ của xã hội khi

Câu hỏi: Đô thị hoá được xem là quá trình tiến bộ của xã hội khi
A. Xuất hiện nhiều đô thị lớn.
B. Phù hợp với công nghiệp hoá.
C. Nâng cao tỷ lệ thị dân.
D. Có nhiều sản phẩm hàng hóa đa dạng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/95, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh