Câu hỏi: Động đất và núi lửa xảy ra nhiều nhất ở

Câu hỏi: Động đất và núi lửa xảy ra nhiều nhất ở
A. nơi tiếp xúc của mảng Thái Bình Dương với các mảng xung quanh.
B. nơi tiếp xúc của mảng Âu – Á với các mảng xung quanh.
C. nơi tiếp xúc của mảng Phi với các mảng xung quanh.
D. Động đất và núi lửa xảy ra nhiều nhất ở nơi tiếp xúc của mảng Ấn Độ – Australia với các mảng xung quanh.

Gợi ý câu trả lời

Động đất và núi lửa xảy ra nhiều nhất ở nơi tiếp xúc của mảng Thái Bình Dương với các mảng xung quanh. Khu vực này được gọi là vành đai lửa Thái Bình Dương.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh