Câu hỏi: Gia tăng cơ học không có ảnh hưởng lớn đến vấn đề dân số của

Câu hỏi: Gia tăng cơ học không có ảnh hưởng lớn đến vấn đề dân số của
A. Toàn thế giới.
B. Khu vực.
C. Quốc gia.
D. Các vùng lãnh thổ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/83, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh