Câu hỏi: Giải pháp chủ yếu để giải quyết tình trạng thiếu việc làm hiện nay ở Đồng bằng sông Hồng là

Câu hỏi: Giải pháp chủ yếu để giải quyết tình trạng thiếu việc làm hiện nay ở Đồng bằng sông Hồng là
A. phân bố lại dân cư và nguồn lao động.
B. đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động.
C. phát triển nền nông nghiệp hàng hóa.
D. da dạng hóa các hoạt động sản xuất.

Gợi ý câu trả lời

ĐBSH là vùng sản xuất nông nghiệp thứ 2 cả nước, thời gian thiếu việc làm nhiều. Giải pháp chủ yếu để giải quyết tình trạng thiếu việc làm hiện nay ở Đồng bằng sông Hồng là da dạng hóa các hoạt động sản xuất, chú ý đến các ngành dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp.
Đáp án: D

Author: Cô Minh Anh