Câu hỏi: Giới hạn của sinh quyển bao gồm toàn bộ các địa quyển nào dưới đây?

Câu hỏi: Giới hạn của sinh quyển bao gồm toàn bộ các địa quyển nào dưới đây?
A. Khí quyển và thủy quyển.
B. Thủy quyển và thạch quyển.
C. Thủy quyển và thổ nhưỡng quyển.
D. Thạch quyển và thổ nhưỡng quyển.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/66, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh