Câu hỏi: Hiện tượng mài mòn do sóng biển thường tạo nên các dạng địa hình như:

Câu hỏi: Hiện tượng mài mòn do sóng biển thường tạo nên các dạng địa hình như:
A. Hố trũng thổi mòn, bề mặt đá rỗ tổ ong.
B. Vách biển, hàm ếch sóng vỗ, bậc thềm sóng vỗ.
C. Các cửa sông và các đồng bằng châu thổ.
D. Các cột đá, nấm đá.

Gợi ý câu trả lời

Quá trinh mài mòn diễn ra chậm, chủ yếu trên bề mặt đất đá. ⇒ Do tác động c ủa nước chảy trên sườn dốc, sóng biển, chuyển động của băng hà tạo ra các dạng địa hình: Vách biển, hàm ếch sóng vỗ, bậc thềm sóng vỗ.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh