Câu hỏi: Hòa tan 2,7 gam kim loại A bằng dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ loãng dư. Sau phản ứng thu được 3,36 lít H$_{2}$ (đktc). Kim loại A là:

Câu hỏi: Hòa tan 2,7 gam kim loại A bằng dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ loãng dư. Sau phản ứng thu được 3,36 lít H$_{2}$ (đktc). Kim loại A là:
A. Fe
B. Sn
C. Zn
D. Al

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh