Câu hỏi: Hoà tan 9 g hợp kim nhôm – magiê vào dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ dư thu được 10,08 lít khí H$_{2}$ (đktc). Thành phần % khối lượng của Al và Mg trong hợp kim lần lượt là:

Câu hỏi: Hoà tan 9 g hợp kim nhôm – magiê vào dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ dư thu được 10,08 lít khí H$_{2}$ (đktc). Thành phần % khối lượng của Al và Mg trong hợp kim lần lượt là:
A. 50% và 50%
B. 40% và 60%
C. 60% và 40%
D. 39% và 61%

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Gọi số mol của Al và Mg là x và y mol
m$_{hợp kim}$ = 9 gam → 27x + 24y = 9 (1)
PTHH:
Theo bài ra có n$_{H$_{2}$}$ = 0,45 mol → 1,5 x + y = 0,45 (2)
Từ (1) và (2) có: x = 0,2 và y = 0,15 mol

Author: Cô Minh Anh