Câu hỏi: Khi cho CaO vào nước thu Điện trở đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. Điện trở càng lớn thì khả năng dẫn điện của kim loại càng giảm. Cho 4 kim loại X, Y, Z, T ngẫu nhiên tương ứng với Ag, Al, Fe, Cu. Cho bảng giá trị điện trở của các kim loại sau: Kim loại X Y T Z Điện trở 2,82.10$^{-8}$ 1,72.10$^{-8}$ 1,00.10$^{-7}$ 1,59.10$^{-8}$ X là kim loại:

Câu hỏi: Khi cho CaO vào nước thu Điện trở đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện. Điện trở càng lớn thì khả năng dẫn điện của kim loại càng giảm. Cho 4 kim loại X, Y, Z, T ngẫu nhiên tương ứng với Ag, Al, Fe, Cu. Cho bảng giá trị điện trở của các kim loại sau:
Kim loại X Y T Z
Điện trở 2,82.10$^{-8}$ 1,72.10$^{-8}$ 1,00.10$^{-7}$ 1,59.10$^{-8}$
X là kim loại:
A. Fe.
B. Ag.
C. Cu.
D. Al.

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh