Câu hỏi: Khi giá trị hàng nhập khẩu lớn hơn giá trị hàng xuất khẩu thì gọi là

Câu hỏi: Khi giá trị hàng nhập khẩu lớn hơn giá trị hàng xuất khẩu thì gọi là
A. Xuất siêu.
B. Nhập siêu.
C. Cán cân xuất nhập dương.
D. Cán cân xuất nhập âm.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/154, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh