Câu hỏi: Khí hậu cận nhiệt địa trung hải có kiểu thảm thực vật chính nào dưới đây?

Câu hỏi: Khí hậu cận nhiệt địa trung hải có kiểu thảm thực vật chính nào dưới đây?
A. Thảo nguyên.
B. Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt.
C. Hoang mạc và bán hoang mạc.
D. Rừng nhiệt đới ẩm.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/69-70, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh