Câu hỏi: Khí hậu và nguồn nước có ảnh hưởng rất lớn tới việc

Câu hỏi: Khí hậu và nguồn nước có ảnh hưởng rất lớn tới việc
A. Xác định cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời vụ ,.. tính ổn định hay bấp bênh của sản xuất nông nghiệp.
B. Quy mô sản xuất nông nghiệp.
C. Đầu tư cơ sở vật chât cho sản xuất nông nghiệp.
D. Tất cả các yếu tố trên.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Khí hậu, đặc biệt là chế độ nhiệt – ẩm và nguồn nước có ảnh hưởng rất lớn tới việc xác định cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời vụ,… tính ổn định hay bấp bênh của sản xuất nông nghiệp.

Author: Cô Minh Anh