Câu hỏi: Khu vực nào sau đây trên thế giới có quá trình hình thành đất diễn ra mạnh mẽ nhất?

Câu hỏi: Khu vực nào sau đây trên thế giới có quá trình hình thành đất diễn ra mạnh mẽ nhất?
A. Đông Nam Á.
B. Trung Á.
C. Tây Á.
D. Bắc Phi.

Gợi ý câu trả lời

– Nhiệt độ và độ ẩm có tác động trực tiếp đến sự hình thành đất thông qua sự phá hủy đá gốc (vê mặt lí học và hóa học) tạo nên sản phẩm phong hóa.
– Khu vực Đông Nam Á nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa (nền nhiệt cao, độ ẩm lớn >80%, lượng mưa lớn)
⇒ + Quá trình phá hủy, làm biến đổi đá gốc diễn ra mạnh mẽ .
+ Mặt khác mưa lớn còn có tác dụng hòa tan, rửa trôi, tích tụ vật chất trong các tầng đất, tạo môi trường ẩm để vi sinh vật phân giải và tổng hợp chất hữu cơ cho đất.
⇒ Quá trình hình thành đất diễn ra mạnh mẽ ở khu vực Đông Nam Á, đặc trưng nhất là quá trình hình thành đất feralit.
– Những khu vực còn lại: Bắc Phi, Trung Á, Tây Á có khí hậu khô hạn, lượng mưa ít, độ ẩm không lớn → quá trình phong hóa, hình thành đất diễn ra chậm, chủ yếu là đất cát khô cằn nghèo dinh dưỡng.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh