Câu hỏi: Lũ quét ở miền Trung nước ta thường xảy ra vào khoảng thời gian nào sau đây?

Câu hỏi: Lũ quét ở miền Trung nước ta thường xảy ra vào khoảng thời gian nào sau đây?
A. Các tháng VI – X.
B. Các tháng X – XII.
C. Các tháng I – IV.
D. Các tháng V – VII.

Gợi ý câu trả lời

B Bài: 15 Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai – mục 2 Một số thiên tai và biện pháp phòng chống – ý c Lũ quét.

Author: Cô Minh Anh