Câu hỏi: Một người thợ đã làm lẫn Zn và Fe vào Ag. Để thu được Ag tinh khiết thì người ta dùng dung dịch nào sau đây?

Câu hỏi: Một người thợ đã làm lẫn Zn và Fe vào Ag. Để thu được Ag tinh khiết thì người ta dùng dung dịch nào sau đây?
A. Dung dịch AgNO$_{3}$
B. Dung dịch Fe(NO$_{3}$)$_{2}$
C. Dung dịch Zn(NO$_{3}$)$_{2}$
D. Cả A, B, C đều đúng

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh