Câu hỏi: Một trong những thành tựu quan trọng nhất của Trung Quốc về mặt xã hội là?

Câu hỏi: Một trong những thành tựu quan trọng nhất của Trung Quốc về mặt xã hội là?
A. Đời sống nhân dân được cải thiện.
B. Gia tăng dân số giảm.
C. Sự phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn.
D. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới.

Gợi ý câu trả lời

Một trong những thành tựu quan trọng nhất của Trung Quốc về mặt xã hội là đời sống nhân dân được cải thiện.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh