Câu hỏi: Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm thường gắn chặt với ngành

Câu hỏi: Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm thường gắn chặt với ngành
A. giao thông vận tải.
B. thương mại.
C. du lịch.
D. nông nghiệp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Công nghiệp chế biến thực phẩm sử dụng sản phẩm của ngành trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản => Ngành công nghiệp chế biến thực phẩm thường gắn chặt với nông nghiệp

Author: Cô Minh Anh