Câu hỏi: Ngành giao thông vận tải có khối lượng hàng hóa vận chuyển lớn nhất là

Câu hỏi: Ngành giao thông vận tải có khối lượng hàng hóa vận chuyển lớn nhất là
A. Đường bộ. B. Đường sắt.
C. Đường sông.D. Đường biển.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Ngành giao thông vận tải có khối lượng hàng hóa vận chuyển lớn nhất là đường bộ (821,7 triệu tấn), tiếp theo là đường sông (190,6 triệu tấn), đường biển (58,9 triệu tấn), đường sắt và cuối cùng là đường hàng không.

Author: Cô Minh Anh