Câu hỏi: Ngoại lực là :

Câu hỏi: Ngoại lực là :
A. Những lực sinh ra trong lớp Manti.
B. Những lực được sinh ra ở bên trên bề mặt Trái Đất.
C. Những lực được sinh ra từ tầng badan của lớp vỏ Trái Đất.
D. Những lực sinh ra từ lớp vỏ Trái Đất.

Gợi ý câu trả lời

Khái niệm: Ngoại lực là lực có nguồn gốc từ bên trên bề mặt Trái Đất.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh