Câu hỏi: Ngoại lực là

Câu hỏi: Ngoại lực là
A. Lực phát sinh từ lớp vỏ trái đất.
B. Lực phát sinh từ bên trong trái đất.
C. Lực phát sinh từ các thiên thể trong hệ mặt trời.
D. Lực phát sinh từ bên ngoài trên bề mặt trái đất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Mục I, SGK/32 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh