Câu hỏi: Nguồn lực nào dưới đây được xác định là điều kiện cần cho quá trình sản xuất?

Câu hỏi: Nguồn lực nào dưới đây được xác định là điều kiện cần cho quá trình sản xuất?
A. Vị trí địa lí.
B. Dân cư và nguồn lao động.
C. Tài nguyên thiên nhiên.
D. Đường lối chính sách.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/100, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh