Câu hỏi: Nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí là

Câu hỏi: Nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí là
A. hoạt động sản xuất nông nghiệp.
B. hoạt động sản xuất công nghiệp.
C. khai thác rừng qúa mức.
D. khai thác dầu khí trên biển.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích:
– Hoạt động sản xuất nông nghiệp làm ô nhiễm đất, nước.
– Hoạt động khai thác dầu khí trên biển làm ô nhiễm biển.
– Các hoạt động khai thác rừng qúa mức sẽ làm suy giảm đa dạng sinh vật.
– Các hoạt động sản xuất công nghiệp sẽ tạo ra nhiều khói bụi, khí thải, CO2 làm ô nhiễm không khí.
Như vậy, các hoạt động công nghiệp là nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí.

Author: Cô Minh Anh