Câu hỏi: Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sóng biển là

Câu hỏi: Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sóng biển là
A. Các dòng biển.
B. Gió thổi.
C. Động đất, núi lửa.
D. Hoạt động của tàu bè, khai thác dầu ngoai khơi,…

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Nguyên nhân chủ yếu tạo ra sóng biển là do gió thổi.

Author: Cô Minh Anh