Câu hỏi: Nhân tố ảnh hưởng quyết định tới sự phát triển, cũng như sự phân bố ngành giao thông vận tải là

Câu hỏi: Nhân tố ảnh hưởng quyết định tới sự phát triển, cũng như sự phân bố ngành giao thông vận tải là
A. Địa hình.
B. Khí hậu thuỷ văn.
C. Sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế.
D. Sự phân bố dân cư.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/143, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh