Câu hỏi: Nhân tố nào sau đây là căn cứ để phân loại nguồn lực.

Câu hỏi: Nhân tố nào sau đây là căn cứ để phân loại nguồn lực.
A. Vai trò.
B. Nguồn gốc và phạm vi lãnh thổ.
C. Mức độ ảnh hưởng.
D. Thời gian.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục I, SGK/99 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh